Zapytanie ofertowe

INNOWACYJNA_GOSPODARKA

UE+EFRR_L-kolor

 

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Poznań, 22.09.2015 roku

Zamawiający

„Rector Capital” Sp. z o.o

ul. Czechosłowacka 121A/8

61-425 Poznań

  Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/2015/T

 

W związku z realizacją projektu pn.

Wdrożenie systemu B2B pozwalającego na automatyzację obsługi procesu pozyskiwania finansowania zewnętrznego przez przedsiębiorstwaw ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, niniejszym ogłaszamy postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:

Zakup tablicy informacyjnej.

 Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu B2B, który będzie miał na celu automatyzację zarządzania procesem tworzenia dokumentacji finansowej i obsługi procesu pozyskiwania finansowania zewnętrznego przez przedsiębiorstwa. System będzie wykorzystywany do realizacji usług Rector Capital Sp. z o.o., oraz oferowany w formule SaaS także innych firmom świadczącym usługi doradztwa finansowego. Głównymi cechami projektowanego systemu są:

– automatyzacja przekazywania dokumentacji wytworzonej jako wynik analiz finansowych wnioskodawcy do instytucji finansowych współpracujących z Rector Capital Sp. z o.o., w celu uzyskania finansowania dla klientów przedsiębiorstwa;

– automatyzacja pozyskiwania danych potrzebnych do wykonania usługi przez Rector Capital Sp. z o.o., z danych eksportowanych z aplikacji księgowych klientów;

– automatyzacja tworzenia umów (wraz z określeniem danych wymaganych do wykonania zleconej usługi);

– automatyzacja generowania raportów z wykonanych dokumentacji finansowych na rzecz klienta;

– automatyzacja przekazania klientowi wstępnego oszacowania prawdopodobieństwa uzyskania finansowania zgodnie z wymogami określonymi przez współpracujące z Rector Capital Sp. z o.o., instytucje finansowe.

Przedmiot zapytania ofertowego

Zakup tablicy informacyjnej: termin realizacji do 31.10.2015.

Specyfikacja techniczna powyższych zadań znajduje się w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – rozpatrywane będą tylko oferty na kompleksową realizację przedmiotu zapytania ofertowego.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów.

Każdy Oferent przystępujący do udziału w postępowaniu powinien spełniać  następujące warunki:

 1. Oferent jest zarejestrowanym podmiotem gospodarczym działającym w branży marketingowej.
 2. Posiada doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w określonych powyżej ramach terminowych.
 1. Nie znajduje się w likwidacji, upadłości, lub w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne wykonanie zamówienia.
 1. Gwarantuje spełnienie wymagań co do wymaganego zakresu i terminu realizacji promocji projektu zgodnie z przedstawionymi powyżej terminami realizowanych etapów.
 2. Dołoży należytej staranności we wprowadzaniu zmian w realizowanym projekcie, a związanych ze zmianami bezwzględnie obowiązujących przepisów.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń.

Kryteria wyboru obligatoryjne:

  Wypełnienie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, który jednocześnie stanowi formularz ofertowy.

 Gotowość wykonania zadania we wskazanym terminie.

 Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zapewni wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego.

 Kryteria wyboru punktowe:

 Kryteria wyboru – znaczenie          –             Cena netto 100%

 Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach

 Punkty w ramach kryterium Cena netto ( będą przyznawane wg następującej formuły):

C min

P o = —————– x 100

C r

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

P o – ilość punktów przyznana ofercie

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

  Miejsce składania ofert:

Osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Rector Capital Sp. z o.o.,

ul. Czechosłowacka 121A/8

61-425 Poznań

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 8 października 2015r. o godzinie 12.00

 Osoba do kontaktu: Paweł Rektor

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 nazwę i adres oferenta,

 data wystawienia oferty,

 kosztorys ofertowy w PLN, w wartościach netto i brutto,

 termin ważności oferty (minimum 30 dni),

Zastrzeżenia

 Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Rector Capital Sp. z o.o., do żadnego określonego działania.

 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Rector Capital Sp. z o.o., do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Rector Capital Sp. z o.o., do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 2. Firma Rector Capital Sp. z o.o., nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 8/POIG 8.2/2015 – Specyfikacja techniczna

 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
1 Zakup tablicy informacyjnej Usługa obejmuje projekt oraz wykonanie tablicy o wymiarze 30cm x 50cm. Tablica  wykonana będzie z pleksi (na tzw „dystansach”) o wymiarach wskazanych w dokumencie „Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach POIG, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu”

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 8/POIG 8.2/2015 – Formularz ofertowy

 ………………, dn. ………………………

Miejscowość i data*

………………………………….

………………………………….

Nazwa firmy i dane teleadresowe*

 Oferta dla Rector Capital Sp. z o.o.

Adres: ul. Czechosłowacka 121A/8, 61-425 Poznań

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/2015/T przedkładamy ofertę na zakup przez Rector Capital Sp. z o.o., następujących elementów projektu*:

 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Termin realizacji Jednostka Liczba jednostek Stawka za jednostkę w PLN Wynagrodzenie netto w PLN
1 Zakup tablicy informacyjnej 31.10.2015 sztuki 1
Razem netto w PLN:
Razem brutto w PLN:

Potwierdzamy gotowość wykonania poszczególnych działań we wskazanym terminie.

Oferta jest ważna 30 dni.*

Oświadczamy, że:

 • posiadamy uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadamy niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia,
 • dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie znajdujemy się w likwidacji, upadłości, lub w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne wykonanie zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i jego załącznikami, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.

2. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie zrealizować zadania w terminach określonych w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z opisem przedstawionym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 1. Oświadczamy, że jeżeli Oferta naszego przedsiębiorstwa zostanie uznana za najkorzystniejszą, to podpiszemy z Rector Capital Sp. z o.o., umowę, której warunki będę zgodne z treścią Zapytania Ofertowego oraz złożonej przez nas Oferty. Podpisanie umowy nastąpi w terminie i miejscu ustalonym wspólnie przez Rector Capital Sp. z o.o., i nasze przedsiębiorstwo w okresie ważności naszej Oferty.

………………………………………

Imię i nazwisko (nazwa) wystawcy oferty oraz podpis*

*informacje obligatoryjne

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>